Osztályfőnöki tanmenet

Osztályfőnöki tanmenet. 8. évfolyam. 1. Szervezési feladatok. 2. Balesetvédelmi-, tűzvédelmi előírások. 3. A Házirend legfontosabb pontjainak áttekinése.

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET. 6.évfolyam. 1. Baleset és tűzvédelmi előírások. A gyalogos közlekedés szabályai. 2. Az iskolánk múltja. 3. Hogyan tanuljak?

Tanmenet. Osztályfőnöki óra. 7. A osztály számára. Éves óraszám: 36+3 ... 6. Tanulói jogok és kötelességek. DÖK szociális kompetencia magyar nyelv.

Tanmenet. 2017/18. Tanév. Tantárgy: Osztályfőnöki ... Tanulásmódszertan: hogyan tanuljunk, tanulási szokások, tippek, módszerek. A tanulók informálása,.

OSZTÁLYFŐNÖKI (5. évfolyam). JAVASOLT ÓRATERV. Témakör. Óra. Közösség és személyiség alakítása. 12. Tanulás és munka. 6. Ember-, és társadalom.

Megbízatások az osztályban. 5. Különbségek, hasonlóságok: alsó, felső tagozat átmenete. 6. Milyen teljesítményt várok önmagamtól a felső tagozatban?

A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és a szárnyak.” (Goethe). Iskolánk egyetlen osztállyal indult 1998-ban Szabóné Sánta Julianna ...

Osztályfőnöki tevékenység. 9-14. évfolyam. Az osztályfőnöki óra sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztályfőnök és osztálya kötetlen ...

Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). ... Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. ... 7.évfolyam.

Az osztályfőnöki órák sajátos szerepet töltenek be a tantárgyak rendszerében. Fejlesztési céljaik, tevékenységeik közvetlenül szolgálják a nevelést, ...

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés. 2. 2. 2. 1. 3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés. 2. 2. 2. 2. 4. Önismeret és társas kapcsolati kultúra fejlesztése.

Szociometriai mérés. KPT teszt megíratása, értékelése osztályfőnökök november. Pályaválasztási kiállítás megtekintése, tapasztalatok megbeszélése.

kézhez vett „Módszertani levél az általános iskolai osztályfőnöki foglalkozási terv ... Tanulási tevékenységre a napközis csoportokban naponta sor kerül.

mából bontja ki fokozatosan a hazaszeretet és a szocialista hazaszeretet ismérveit. ... ként - a táblára: „Jelszavaink: Haza és haladás.

A MODALITÁS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). • Az ÉSZLELÉSI TÍPUSOK kinyomtatva, több példányban.

CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: • A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő.

Tanulási stílus: az önálló tanulásod során előnyben részesített külső és belső tanulási feltételek. Tanulási stratégia: a tanulási tevékenységre.

kliensben” (Carl Rogers). Szerzők: Bartha Éva. Győrik Edit ... A fenti idézet szépen összefoglalja a segítő iskola filozófiáját. Kiemelnénk az „összefüggő.

OSZTÁLYFŐNÖKI TANTERV. 9-12. évfolyamos osztályok részére. Célok, feladatok. A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, ...

6. AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI. Bevezetés. A 243/2003. ... Az osztályban felmerülő szociális és egyéb problémákról az osztályfőnök értesíti ...

Százhalombatta nevelési igazgatóh. ... Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium. Dr. Farkasné Csató. Katalin ... Arany János Általános Iskola és. Gimnázium.

Az osztályfőnöki munka harmadik része szervező, összehangoló funkció. Kapcsolatot tart az osztályba járó tanulók szüleivel, az osztályban tanító tanárokkal, ...

Tanmenet. 2017/18. Tanév. Tantárgy: Osztályfőnöki. Készítette:Kristóf Gábor, Likerné Pucsek Rózsa, Papp Katalin, Szarka László. Osztály: 9. évfolyam (A, B, ...

a tanulók minél nagyobb arányú bevonása az osztály munkájába, ... 6 óra. Előzetes tudás. Az általános iskolai tudás felhasználható elemei (írás, olvasás,.

Az iskolai színjátszó szakkör idén a Májusi Móka keretében a Notre Dame-i toronyőr című színdarabot adta elő az Ifjúsági Házban.

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV (5-8. évfolyam). 5.évfolyam ... 5. témakör: Barátság, szexualitás, kapcsolatalakítás (3 óra) ... osztályban (szociometriai.

Őszinteség, titoktartás, segítőkészség (az igaz barátság ismérvei az ... elkészített fogalmazás, kérdőív az érdeklődésről; az érdeklődés változékonyságának.

az osztály ill. az egyes tanulók élményvilágától az iskolában és az iskolán kívül ... Az osztályfőnöki tanmenetek (foglalkoztatási tervek) keretjelleggel ...

Az osztályfőnöki órák tanmenete 6. évfolyam. Szeptember. 1. Az osztály életrendje, célkitűzések, a közös munka megszervezése.

szentekről készült film- bejátszások pl. Sacra Corona. Napfivér Holdnővér. Történelem. Irodalom ... a Misszió c. film megte- kintése, megbeszélése.

Osztályfőnöki nevelési terv. Az osztályfőnöki helyi tanterv a NAT szempontjait figyelembe véve készült. Az osztályfőnöki munka a pedagógiai tevékenységben ...

10 сент. 2019 г. ... ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK. 2019. szeptember 1. vasárnap, 18h: Tanévnyitó ünnepély. 2019. október 4. péntek: Aradi vértanúk, megemlékezés.

DUDÁS MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ. ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4326 Máriapócs, Kossuth tér 10. tel.: +36/ 42-999-420/421.

Nevelési program – pedagógus, osztályfőnök feladatai ... o Év elején az első osztályfőnöki órán megismerteti a tanulókkal a házirendet, felhívja a.

fel. Érdemes még a helyszínen összegezni, és döntésként fogadni el az eredményt. Pl.: két napos ... Hallgattassék meg a másik fél is!

Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály; létszám, fiú-lány megoszlás, életkor szerinti megoszlás; a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma, ...

OSZTÁLYFŐNÖKI. HELYI TANTERV ... Osztályfőnöki órák tanterve. 5 - 8. évfolyam ... (4 óra) megválasztása. A televízió, a média által közvetített műsorok.

A bűnözés megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a nevelés, ezért a gyermekekre és fiatalokra főleg a családi és iskolai magatartási szabályok a.

az osztályfőnöki órák megtartására,. - a tanulók szűkebb és tágabb környezetében nyert tapasztalatok feldolgozására, segítségnyújtásra;.

6. Magyarságunk. 3. 7. Szabadságunk és értékeink, erények ... nyolcadik osztály végére alakuljon ki a tanulókban a felelősségérzet és a közösségért végzett ...

Különleges Adventi Naptár 2007-re. Készítette: Szebeni Jánosné Betti. December 17. Az ünnep fénye (Ima ádventi gyertyagyújtáskor). Sharon Hudnell.

Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának, az egyéni problémák megbeszélésének módja, szabályai (csak az osztályfőnöki órán, ...

Önmagunk elfogadása, elfogadta- tása. Az önfejlesztés igénye, lehe- tősége, módjai. A személyiség gazdagítása a) Ember és társadalom. Emberismeret B,C,I.

(választékos) Erkölcs. Az etika szabályai. ... ERKÖLCS. A tisztességes ember. „etikája”. Hogyan tartsd egyben az ... (A szándékos szó, csak szinonima.).

angol angol. 6. angol természetismeret testnevelés ének tanulószoba ... foci tan.sz. / kosár szk. tan.sz. / sakk szk. tanulószoba. Hétfő. Kedd. Szerda.

zei: ceruza, rajz- lap; a festés esz- közei: vízfesték, ecsetek, tempera. Tk. képei, előzetes feladatok. Van Gogh,. Munkácsy, Cézanne csendéleteinek.

TANMENET. SOKSZÍNŰ MATEMATIKA. 10. OSZTÁLY. 3 óra/hét. Budapest, 2013. szeptember. Koppányi Anikó és Takács Vilmos szaktanár ...

1. évfolyam. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA. TANMENET. Évi 55,5 óra ... 5-6. Állat ábrázolás, jellemző formák, mozdulatok, karakter.

A négyzetgyökvonás és azonosságai. Négyzetgyök fogalma, a négyzetgyökvonás azonosságai. 15. A négyzetgyökvonás alkalmazásai. Kivitel a gyökjel alól,.

Kocka, téglatest, hasáb, gúla, henger, kúp, gömb felszíne. 23. Gyakorló feladatok. 24. Testek térfogata. Kocka, téglatest, hasáb, gúla,.

I. Kombinatorika, gráfok (12 óra). 2. Fibonacci-számok ... Példák a kombinatorika gyakorlati alkalmazásaira ... Összegzési képletek alkalmazásai.

Nevezetes szögek szög- függvényei. A 30, 45 és 60 fok szinuszá- ... A téma folytatásaként ezután néhány órában a vektorokról lesz szó, amit a szögfüggvények.

Szabadon választott téma, technika és rajz. Tanév eleji ismétlés. Színtan ... 3. Színtan. Fő- mellékszínek. Tónusok. Mértani formák kompozícióba helyezése a.

összeállított feladatlapok. 3. Karácsonyi ünnepkör. Kateketikai célok. Örömmel fogadja a gyermek a Názáreti Jézust mint Isten Fiát, akinek életén keresztül.

Szöveges feladatok megoldása; a szá- mokról, műveletekről, illetve a mérésekről, a terület- és a térfogatszámításról koráb-.

A másodfokú függvény ismétlése, másodfokú egyenlet grafikus megoldása. 15-17. A másodfokú egyenlet megoldó képlete, hiányos másodfokú egyenletek.

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 14. sz. melléklet. Hospitálási/óralátogatási napló.

Ugrókötél, babzsák, labda. Felmérés: – helybôl távolugrás. Ugrókötél, kislabda, karika, m. állvány. Felmérés: – 12 perces futás – hanyattfekvésbôl felülés.

részre, és ez alapján készült el ez a tanmenet a 9. évfolyam oktatásához. ... formázási megoldást tartalmazó dokumentum készítése minta alapján. Valamelyik.

elemzés ellenőrzés, értékelés szövegalkotás, szövegszerkesztés, nyelvhasználat, ... Szondi két apródja frontális ... érettségi feladatok szerint.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.